2Κ High Speed Βερνίκι Γυαλιστερό 200ML

Βερνίκι 2 συστατικών υψηλής λάμψης, εξαιρετικά ανθεκτικό στις γρατζουνιές και με υψηλή αντίσταση στη βενζίνη και την ακτινοβολία UV.Ιδιάτερα κατάλληλο για τοπικές μικροβαφές γιατί στεγνώνει γρήγορα,και γυαλίζεται εύκολα..Επίσης κατάλληλο σαν βερνίκι για τα φανάρια.

Για επαγγελματική χρήση μόνο

25,70 € (με Φ.Π.Α.).
Διαθεσιμότητα:
Νέο προϊόν
Κωδικός:
187216
Μάρκα:
Περιγραφή

Λέξη κινδύνου Κίνδυνος

· Στοιχεία επισήμανσης που καθορίζουν τον κίνδυνο:

αλειφατικό πολυκυανικό

ακετόνη

οξικό η-βουτύλιο

Οξεικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας

Μίγμα άλφα-3- (3- (2Η-βενζοτριαζολ-2-υλ) -5-τριτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλ) προπιονυλ-ομεγαϋδροξυπολυ (οξυαιθυλενίου) και άλφα-3- (3- (2)

· Δηλώσεις επικινδυνότητας

H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.

H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

· Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας δοχείο ή ετικέτα προϊόντος.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Μην τρυπάτε ή καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση.

P260 Μην αναπνέετε σπρέι.

P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια.

P302 + P352 ΕΑΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P410 + P412 Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 ° F.

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους περιφερειακούς κανονισμούς.

Λεπτομέρειες προϊόντος
187216

Τεχνικές πληροφορίες

Συσκευασία
Σπρέυ
Περιεχόμενο
200ml

Ρυθμίσεις

Μενού